Ambtsaanvaarding

Geplaatst 14 okt. 2012 06:22 door Johan Daem   [ 15 okt. 2012 11:31 bijgewerkt door Luc De Vreese ]
Beste vrienden Kiwanis-leden,
 
het is met genoegen dat ik het voorzitterschap over deze mooie club aanvaard. Ik ben blij dat ik nu wat voor deze fantastische club mag terugdoen. Het voorbeeld dat door mijn voorganger Fernand is gesteld zal moeilijk te evenaren zijn maar zal absoluut een inspiratiebron blijven tijdens het leiden van de vereniging. Fernand nog eens uitdrukkelijk mijn dank voor het voorbije jaar ! 
 
Beste vrienden,
 
er is mij gevraagd vandaag kort mijn programma weer te geven.
 
Met uw welwillen zou ik hierbij uit willen gaan van de doelstellingen van Kiwanis .
 

We kennen ze of liever gezegd we zouden ze moeten kennen en toch blijft het moeilijk om ze na verloop van tijd opnieuw te herhalen.

Hoe zou dat komen?

Scheelt er iets aan ons? of scheelt er iets aan de doelstellingen aan zich of liever gezegd de manier waarop ze zijn verwoord? Een beetje duiding zal hierbij misschien kunnen helpen.

 

           •Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.

 

Als we dit letterlijk zouden moeten nemen dan zouden we allemaal binnen de kortste keren in het klooster moeten treden, totaal onthecht zijnde aan de materiële wereld. Nu, na onze trappistenavond van vorige vrijdag is die idee mij niet totaal onaangenaam maar ik vrees toch dat mijn gezondheid het niet te lang zou uithouden…

Voor de rest heb ik eerlijk gezegd niet zo veel zin om mij totaal te onthechten.

Wel  is het duidelijk dat er in de wereld iets schort aan de waardering die we als mensen aan het idealisme, het immateriële zouden moeten schenken. Het evenwicht is m.a.w. zoek.

 

Sommigen zullen  misschien wel de theorie van de behoeftenpiramide van Maslow kennen. Maslows behoeftehiërarchie heeft 5 niveau’s waarvan de eerste 2 gericht zijn op vervulling van lichamelijke noden en veiligheid. Eerst moeten deze basisbehoeften voldaan zijn en pas dan kunnen we komen tot vervulling van hogere immateriële doelen, met als summum het komen tot zelfactualisatie.

Een niet-bevrediging van deze Hogere fundamentele behoeften zou volgens Maslow leiden tot een vermindering van de volle menselijkheid en tot blokkering van de menselijke mogelijkheden.

De dynamiek om van het veilige basisniveau naar een hoger niveau door te groeien is de groeibehoefte die bij elkeen van ons aanwezig is om nieuwe ervaringen op te doen: wil men kunnen groeien, dan moet men de aantrekkelijkheid van de originele 'veilige situatie' verlaten en de angst  voor de 'groei', het nieuwe negeren.

Maslow stelde dat elk levend wezen dezelfde behoeften nastreeft. Wanneer aan een behoefte voldaan is schuift het individu op naar een volgend niveau. Wanneer een trap ontbreekt of wegvalt zal het individu opnieuw aan deze behoefte moeten voldoen alvorens verder te kunnen stijgen. Het is niet mogelijk om bepaalde niveaus over te slaan.

Voorbeeld: Iemand die door een museum loopt (zoeken naar schoonheid) en honger (fysiologische behoefte) krijgt, zal proberen iets te eten te vinden voordat hij verder kan gaan met het zoeken naar nog meer schoonheid. Na het eten keert de persoon terug naar het vijfde niveau omdat aan alle tussenliggende niveaus nog steeds voldaan is. Krijgt hij echter intussen bericht dat zijn huis afgebrand is, zal hij eerst naar die basisbehoefte (veiligheid) teruggaan om deze te 'bevredigen'. Maw hij springt in zijn auto en rijdt naar huis of liever gezegd wat dan daar nog van overblijft...

 

Maar we moeten toegeven dat het met de moderne mens op het vlak van het doorgroeien naar een hoger niveau misgelopen is. Hij, bekommert zich vooral om zijn persoonlijke gezondheid en veiligheid en is vooral bezig met materieel gewin in een economische wereld die zich heeft toegelegd op de bevrediging van de talloze kleine behoeften van het lichaam. Het is een samenleving waarin materieel en fysiek comfort nog de enige doelstellingen zijn; ‘onderbuikgevoelens’ hebben de overhand gekregen. 

De fysische behoeften worden sterk bevredigd terwijl een groot deel van de wezenlijke behoeften van het  mens-zijn  totaal onbevredigd blijven. Veel waarden die als ‘algemeen menselijk’ kunnen worden gezien, komen niet tot ontwikkeling, met nadelige gevolgen voor zowel mens als maatschappij.

Naar het herstellen van dat evenwicht moeten wij streven. Als lid van een Kiwanis service-club hebben we eigenlijk al een stap in de goede richting gezet. We hebben aangegeven dat een lidmaatschap van een sociaal geïnspireerde vereniging ons interesseert en dat we wensen deel te nemen aan acties om onze leefomgeving te verbeteren. Schitterend toch? door het simpele feit van lidmaatschap aan onze Kiwanis-club voldoen wij reeds defacto aan zijn eerste doelstelling!

Laten we ons hier het komende jaar nog meer bewust mee omgaan en het uiteindelijke doel van Kiwanis niet uit het oog verliezen : Serving the children of the World.

 

          •In het dagelijkse leven toepassen van de Gulden Regel: “Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden”.

 

Respect. Het gevoel overdragen dat de ander belangrijk is. Iedereen snakt naar waardering, ook die ander! Ongeacht de tijd of plaats, behandel een ander altijd zoals je zelf behandeld wenst te worden. Altijd en overal !
Toon ook respect voor de club, zijn leden en onze principes !
 

                      Positief werken aan kansen die op je af komen.

 

Kansen zien en grijpen. Deze visie moet ons helpen bij de groei en ontwikkeling van onze club . Het is de bedoeling om deze positieve impulsen te gebruiken voor het uitbreiden van ons te kleine ledenaantal. We zijn goed bezig op sociaal vlak en voor onze activiteiten krijgen we heel wat waardering. Laat ons deze positieve impulsen dan ook zonder schroom aanwenden om mensen te interesseren in ons clubgebeuren.

 

          •Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.

 

Een vervolg op het vorig punt. Meedoen in de maatschappij: gericht zijn op de opvang en ondersteuning van jonge mensen, kinderen  die tijdelijk niet in hun primaire behoeften kunnen voorzien of die geconfronteerd worden met uitzonderlijke omstandigheden. Dit is het sociaal doel van onze vereniging en het ultieme doel van ons tweewekelijks samenkomen. Hiermee geven we ook invulling aan de beoogde fundamentele groei van ons mens-zijn uit de eerste kiwanis-doelstelling. Hier wil ik als persoonlijke noot aan toevoegen dat ik een sterke believer ben in de rol van de diverse commissies binnen onze club. Zij moeten hun rol voluit spelen en zijn wat mij betreft autonoom, voor zover ze binnen de grenzen van hun budget en bevoegdheid blijven.

 

         •Door frequent bezoeken van de Kiwanisclub blijvende en waardevolle vriendschappen opbouwen.

 

Vriendschappen onderhouden kost moeite. Hoe je dat doet? Simpel: hou contact met elkaar op  regelmatige basis. Ook buiten de club. Je kan niet enkel vriend zijn op de tweewekelijkse vergadering. Neem deel aan het sociaal leven van de club maar ook aan dat van zijn individuele leden. Vriendschap is zoals 'liefde' een werkwoord: je werkt er elke dag aan.Vriendschap is echter meer dan alleen maar leuke dingen samen doen. Het is ook betrokken zijn bij iemands leven. Echte vrienden leer je in een crisis kennen. Meestal zijn het zelfs de mensen van wie je dit niet zou verwachten. Als je dan nodig bent, zorg dan ook dat je er bent. Verzin geen excuses of smoesjes en laat andere dingen niet voorgaan. Het gaat erom wat je doet, en niet om wat je zegt wat je zou doen.

   

      •Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.

 

Voor mij zijn dit tegengestelde begrippen maar enkel wat richting betreft: Rechtvaardigheid geeft men, loyaliteit krijgt men.Wanneer rechvaardigheid bereikt wordt, zal loyaliteit het antwoord zijn.  
Het eerste beloof ik u na te streven, het tweede verwacht ik van jullie!

 

Conclusie: ik wil meewerken aan het creëren van een echt club-gevoel voor alle leden. Ik reken op actieve betrokkenheid bij onze organisaties om ons sociaal doel te realiseren en ik reken op iedereen om een positief beeld van Kiwanis-club Ninove-Geraardsbergen uit te dragen.
 
Dank U !
 
Johan Daem

 

Nieuw clubbestuur

           Voorzitter Johan Daem
           Immediate Past Voorzitter Fernand Bourry

           Voorzitter Elect – Vice Voorzitter Dirk Sichelmans 

           Secretaris – Luc De Vreese  

           Penningmeester Dirk Steenhout  

           Directeur Feestelijkheden Hans Govaert

           Directeur H.R. & expantie Dirk Stichelmans 

           Directeur P.R. Alain Vindelinckx 

           Directeur Sociaal doel Jozef Verhasselt  

           Materiaalmeester Fernand Bourry 

           Webmaster & DBM Alain Vindelinckx

Comments